قیمت چسب یک دو سه (123) میتراپل (تومان)

تاریخ

قیمت

1401/7/1 79500
1401/7/15 72200
1401/9/1 75500
1401/9/15 76500
1401/9/30 77600
1401/10/15 84100
1401/11/1 86800
1401/11/30 90200
1401/12/1 94300
1402/2/1 113800 (قیمت روز)

 

 

با توجه به آخرین تغییرات قیمت چسب یک دو سه میتراپل و تغییرات ارز، قیمت چسب میتراپل روند افزایشی داشته است و از 94300 به 113800 رسیده است. 

 

 

نمودار قیمت